RENDO is onderscheidend in het adequaat faciliteren van regionale- en lokale initiatieven in haar werkgebied. Binnen haar wettelijke mogelijkheden is zij bereid om hier ook gericht in te investeren als het gaat om de distributie van warmte, biogasleidingen en het faciliteren van zogenaamde zonneweides. In de Meerjarenraming wordt jaarlijks een innovatiebudget van € 250.000 opgenomen om vorm en inhoud te geven aan ‘’De Plus’’ en om vooral ook kennis te ontwikkelen. Co-innovatie met andere energie- en netwerkbedrijven wordt onderzocht.

Wat betreft gas, stimuleert RENDO de komende jaren de verdere invoering van groen gas op haar net. Zij kijkt hierbij met een open blik naar de toekomstige samenstelling van het gas. Wat betreft elektriciteit, zorgen wij ervoor dat ons net de komende jaren is voorbereid is op de verdere invoering (groei) van schone energie (bijvoorbeeld door zonnepanelen). Wij zullen maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die Wet STROOM biedt, zeker als het gaat om de opslag van energie.

Medewerkers

RENDO wil een goede werkgever zijn. Jaarlijks wordt ingezet op opleidingen en doorstroming. Van medewerkers wordt een flexibele en open houding verwacht.

De gemiddelde leeftijd binnen RENDO is relatief hoog. Na 2020 gaan relatief veel medewerkers met pensioen. In de eerste helft van 2015 is dan ook een strategisch personeelsbeleid gepresenteerd, hoe om te gaan met vergrijzing en hoe te bewerkstelligen dat RENDO een aantrekkelijke werkgever blijft ook voor jonge mensen met ambitie. RENDO streeft ernaar dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers in 2020 niet hoger is dan in 2015.

RENDO wil ook zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om energiebesparing en duurzaamheid. In 2016 hebben we zonnepanelen op het dak van ons kantoor gelegd, wordt het gebruik van papier verder teruggedrongen, wordt afval op kantoor beter gescheiden en beoordelen we of elektrische bedrijfsauto’s of bedrijfsauto’s op groengas tot de mogelijkheden behoren.

Samenwerking met derden

Als netwerkbeheerder sta je vaak voor dezelfde uitdagingen, waardoor er veelal wordt samengewerkt met de branchevereniging van de Nederlandse netbeheerders.
Omdat netbeheerders veelal dezelfde uitdagingen hebben wordt veel samengewerkt, veelal onder de vlag van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van de Nederlandse netbeheerders.

Ten denken valt aan:

  • onderzoek naar de invoering van de slimme meters.
  • restlevensduuronderzoek van assets zoals kabels en leidingen in samenwerking met kennisinstituten (KIWA Gastec, KEMA).
  • onderzoek naar de invoeding in het net van groengas.
  • zorgdragen voor voldoende E-laadpalen in Nederland ter promotie van het elektrisch rijden. Dit heeft geresulteerd in de E-laad.
  • onderzoek naar Smart Grids.