De RENDO groep bestaat uit N.V. RENDO Holding, RENDO Beheer, N.V. RENDO,

Enavi, N-TRA en RE-NET

RENDO, regionaal netwerkbedrijf met een duurzaam karakter 

RENDO is een regionaal netwerkbedrijf, verantwoordelijk voor een adequate distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO streeft er naar om haar huidige sterke positie als netbeheerder en netwerkbedrijf (aardgas, groen gas, elektriciteit, data en warmte) voortdurend te verbeteren. RENDO wil als netwerkbedrijf actief zijn bij de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. De nabijheid van het eigen betrouwbare en veilige energienetwerk is steeds het vertrekpunt. Daarnaast wil RENDO een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen voor haar stakeholders als het gaat om duurzaamheid en energietransitie in de regio.

De overige activiteiten van RENDO zijn gerelateerd aan verantwoorde verduurzaming van de regio en een toegevoegde waarde voor haar aandeelhouders in de regio waarbinnen zij opereert. Alle activiteiten zijn infrastructureel gerelateerd.

 • N.V. RENDO beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnetwerk in uw regio. RENDO Netwerken is de merknaam van N.V. RENDO.
 • RENDO Beheer B.V. verzorgt diverse stafdiensten voor de N.V. RENDO Holding en haar bedrijfsonderdelen.
 • Enavi B.V. is de beheerder van meetinrichtingen grootverbruik, aannemer van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Tevens worden commerciële aanverwante diensten vanuit dit bedrijfsonderdeel geëxploiteerd.
 • N-TRA B.V. is onafhankelijk adviseur op het gebied van het versnellen van de energietransitie.
 • RE-NET B.V. is initiatiefnemer van verschillende glasvezelinitiatieven in Overijssel en Drenthe.

De volgende 9 gemeenten zijn aandeelhouder van N.V. RENDO:

 • Meppel, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, Westerveld (Drenthe)
 • Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg, Zwartewaterland (Overijssel)

Fiscaal nummer
NL 8056.85.492.B01

KvK nr Meppel

N.V. RENDO Holding : 04052476
RENDO Beheer B.V. : 04053149
N.V. RENDO : 04016836
RENDO Duurzaam : 04066476
Enavi B.V. :  69560803
N-TRA B.V. :  69560773
RE-NET B.V. :  55118011
RE-NET Hoogeveen B.V. :  69944008

Missie, visie en strategie

RENDO heeft de intentie en ambitie om de belangrijkste regionale speler en gesprekspartner te zijn voor gemeenten en inwoners op gebied van energievoorziening en duurzaamheid. Hierbij speelt zij in op de marktontwikkelingen vanuit de energietransitie om aantrekkelijke niches te creëren. De ambitie is om op alle gebieden beter dan gemiddeld te presteren.

Missie

‘’RENDO wil in 2030 volledig afscheid nemen van fossiel gas en nog slechts duurzaam gas vervoeren”

De 9 aandeelhoudende gemeenten vormen ook het werkgebied van RENDO.

Visie

RENDO is ervan overtuigd dat ook in 2030 duurzaam gas belangrijk is voor de energievoorziening. De bestaande gasinfrastructuur in het RENDO werkgebied is kwalitatief goed op orde en kan nog decennia mee. De energietransitie kan gedeeltelijk vanuit de huidige infrastructuur plaatsvinden. Media 2018 stroomt er 3 % groen gas door de netten van RENDO, in 2019 loopt dit op naar 9% en in 2022 naar 24%. Er is voldoende potentie voor groen gas in Drenthe en Overijssel.

De kerntaak van RENDO is netbeheer. De financiële resultaten, omzet en uit te keren dividend zijn hier vooral op gebaseerd. Binnen de energietransitie spelen lokale en regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven (van onderop) een steeds prominentere rol. De omvang en flexibiliteit van RENDO is een uitgelezen kans om hier goed op in te spelen en onderscheidend te zijn ten opzichte van de grotere netbeheerders. De toekomstige waarde van het RENDO netwerk zit vooral in de mogelijkheden die een bestaand collectief netwerk biedt.  Verder kan het RENDO netwerk heel goed als achtervang fungeren voor particulieren en bedrijven die in eerste instantie energie-zelfvoorzienend willen zijn (een dynamisch netwerk). Het goed gebruiken van een collectief bestaand netwerk is velen malen efficiënter en duurzamer dan het nieuw aanleggen van vele individuele systemen. Voor ‘’warmte’’ zien we overigens wel mooie voorbeelden in Coevorden en Schoonebeek als het gaat om individuele projecten.

Strategie

Samen met de aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel wil RENDO de productie van groen gas verhogen. Zelf mag zij geen groen gas produceren, maar ondersteunt de innovatie en werkt aan een soepele vergunningverlening. Een belangrijk punt is ervoor te zorgen dat de productie van groen gas blijft toenemen. Via gerichte lobby en publiciteit, met name in de regio, wil RENDO hameren op de mogelijkheden voor de energietransitie van de bestaande gasinfrastructuur. Kosten spelen hierbij een belangrijke rol.

10puntenplan

In de vorm van een “10puntenplan” heeft RENDO in december 2015 haar strategie voor de komende jaren gepresenteerd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben de nieuwe strategie unaniem onderschreven. Samengevat behelst het “10 puntenplan” voor de komende vijf jaar het volgende:

 1. RENDO als excellente netbeheerder.
 2. RENDO als zelfstandige netbeheerder.
 3. RENDO wil het aantal elektriciteitsaansluitingen binnen haar bestand vergroten.
 4. RENDO is werkzaam in Zuid Drenthe en Noord Overijssel.
 5. RENDO wil lokale en regionale initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid goed ondersteunen.
 6. RENDO is partner van haar aandeelhoudende gemeenten.
 7. RENDO sluit met al haar aandeelhoudende gemeenten een convenant.
 8. RENDO richt zich op infrastructuur (gas, elektriciteit, warmte en glasvezel).
 9. RENDO wil haar innovatiekracht vergroten.
 10. RENDO is financieel gezond.

De komende periode wordt het “10 puntenplan” verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Alles afgewogen past de slogan ‘’Duurzaam Dichtbij’’ het beste bij RENDO.

Doelstellingen en randvoorwaarden

Het 10puntenplan is vertaald in een aantal (meetbare) strategische doelstellingen en randvoorwaarden voor de periode 2016-2020. Jaarlijks wordt dit vertaald in een jaarplan en begroting.

Benchmark
In de Benchmark met de overige netbeheerders staat RENDO minimaal op de verschillende (alle) onderdelen in de top 3. Hiermee tonen we onder meer aan dat een kleine netbeheerder flexibel kan werken, klantvriendelijk is en adequaat storingen voorkomt of verhelpt (betrouwbaar netwerk).
Financiële ratio’s ACM  RENDO blijft ruim (minimaal 15%) binnen de gestelde (alle) ratio’s van ACM.

Financiën
In 2014 is al besloten om zo snel mogelijk op een solvabiliteit van 45% uit te komen. Hiermee is een veilige marge bereikt ten opzichte van de solvabiliteitseis van ACM (40%). Doel is om op 1-1-2016 uit te komen op een solvabiliteit van 45%, vervolgens op 1-1-2017 op een solvabiliteit van 46% (15% boven norm) en op 1-1-2020 op een solvabiliteit van 48%.

Kostenreductie
Op 1-1-2020 zijn de totale interne bedrijfskosten binnen RENDO gedaald met 10% ten opzichte van 1-1-2015 Dit is een jaarlijkse reductie van 2% vanaf 1-1-2015 (geen rekening gehouden met inflatie). In de eerste helft van 2016, brengen we in beeld wat we hieronder verstaan en hoe we dit gaan doen.

Meerjarenraming
Onderhavig plan is vertaald in een Meerjarenraming, die als bijlage is bijgevoegd. Belangrijk onderdeel vormt een investeringsprogramma in het RENDO netwerk, dat enerzijds gebaseerd is op onderhoud & vervanging en anderzijds in belangrijke mate in overleg met de aandeelhoudende gemeenten wordt opgesteld.

Afstoten van activiteiten
In 2015 en 2016 worden activiteiten afgestoten die niet toegestaan zijn op grond van de Wet Stroom, niet meer passend zijn in het verlengde van een netwerkbedrijf, niet passend zijn binnen de zogenaamde ‘’plus’’ (zie verderop) of die te ver verwijderd zijn van ons werkgebied.

Dividend
De hoogte van het dividend, wordt jaarlijks begroot en vervolgens definitief bepaald naar aanleiding van het jaarverslag. Inzet is om de hoogte van het dividend over 2014 (EUR 7,5 miljoen) tot 2020 jaarlijks te kunnen uitkeren. De nieuwe Methodenbesluiten  per 1 januari 2017 zijn een belangrijke externe factor.

Scroll Up