De RENDO groep bestaat uit N.V. RENDO Holding, RENDO Beheer, N.V. RENDO,

Enavi, N-TRA en RE-NET

N.V. RENDO Holding is gevestigd in Meppel.

De RENDO groep bestaat uit N.V. RENDO Holding, RENDO Beheer, N.V. RENDO,
Enavi, N-TRA, RE-NET en RE-NET Hoogeveen

N.V. RENDO beheert en onderhoudt het gas- en elektriciteitsnetwerk in uw regio. RENDO Netwerken is de merknaam van N.V. RENDO.
RENDO Beheer B.V. is verantwoordelijk voor de ondersteunende stafdiensten.
Enavi B.V. houdt zich bezig met commerciële activiteiten zoals de meetdiensten, openbare verlichting en innovatieve projecten. N-TRA B.V. richt zich op de energietransitie en de optimale energiemix.
RE-NET is initiatiefnemers van verschillende glasvezelinitiatieven in Overijssel en Drenthe.

De volgende negen gemeenten zijn aandeelhouder van N.V. RENDO:

 • Meppel, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, Westerveld (Drenthe)
 • Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg, Zwartewaterland (Overijssel)

Fiscaal nummer
NL 8056.85.492.B01

KvK nr Meppel

N.V. RENDO Holding : 04052476
RENDO Beheer B.V. : 04053149
N.V. RENDO : 04016836
RENDO Duurzaam : 04066476
Enavi B.V. :  69560803
N-TRA B.V. :  69560773
RE-NET B.V. :  55118011
RE-NET Hoogeveen B.V. :  69944008

Missie, visie en strategie

RENDO heeft de intentie en ambitie om de belangrijkste regionale speler en gesprekspartner te zijn voor gemeenten en inwoners op gebied van energievoorziening en duurzaamheid. Hierbij speelt zij in op de marktontwikkelingen vanuit de energietransitie om aantrekkelijke niches te creëren. De ambitie is om op alle gebieden beter dan gemiddeld te presteren.

Missie

‘’RENDO distribueert energie in haar werkgebied en doet dit zo veilig, efficiënt, duurzaam en ongestoord mogelijk ten gunste van haar klanten en aandeelhoudende gemeenten”

 

RENDO is een netwerkbedrijf. RENDO distribueert gas, elektriciteit en warmte naar zo’n 136.500 aansluitingen in haar werkgebied. Het gaat dan om 104.000 gasaansluitingen en om 32.500 elektriciteitsaansluitingen. Hiernaast zijn ook de eerste ‘’warmteklanten’’ een feit (centrale opwek + decentraal met warmtepompen). De rijksoverheid stelt tarieven vast voor de distributie en stelt grenzen aan de activiteiten van netwerkbedrijven. Wet STROOM is vanaf 2016 het belangrijkste kader voor RENDO. Wet STROOM vervangt de Gas- en Elektriciteitswet en geeft aan dat netwerkbedrijven zich bezig moeten houden met distributie van energie en eventueel in het verlengde hiervan met de opslag van energie. Er zijn volop mogelijkheden om binnen het kader van Wet STROOM te experimenteren. Levering en opwekking van energie zijn in principe activiteiten waar RENDO zich niet mee bezig mag houden. Los van bijzondere baten en lasten (vooral) uit het verleden is de omzet van RENDO in 2015 ruim EUR 30 miljoen op jaarbasis. Het netto resultaat (na belastingen) komt uit op ruim EUR 10 miljoen (een derde van de omzet). Dit resultaat wordt behaald met het ontwerp, de bouw en het beheer van gas- en elektriciteitsnetwerken en het daaraan gekoppelde tarief voor distributie. De energiemarkt is geprivatiseerd, dit geldt niet voor netwerkbedrijven. De aandelen van netwerkbedrijven bevinden zich in handen van de overheid.

RENDO heeft negen aandeelhoudende gemeenten: Steenwijkerland, Staphorst, Zwartewaterland, Hardenberg, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Westerveld en Coevorden. Deze negen gemeenten in Drenthe en Overijssel vormen ook het werkgebied van RENDO.

Visie

In 2013 hebben de aandeelhouders uitgesproken dat RENDO in ieder geval 4 jaar zelfstandig blijft en dat overname niet aan de orde is. RENDO dient in deze periode aan te tonen dat ook op langere termijn zelfstandigheid de beste optie blijft voor haar aandeelhoudende gemeenten. Dit betekent dat RENDO van toegevoegde waarde moet zijn voor haar aandeelhouders.

RENDO is een klein netwerkbedrijf. In het verleden is minstens twee keer de mogelijke overname door een groot netwerkbedrijf aan de orde geweest. In 2013 hebben de aandeelhouders uitgesproken dat RENDO in ieder geval 4 jaar zelfstandig blijft en dat overname niet aan de orde is. RENDO dient in deze periode aan te tonen dat ook op langere termijn zelfstandigheid de beste optie blijft voor haar aandeelhoudende gemeenten. Dit betekent dat RENDO van toegevoegde waarde moet zijn voor haar aandeelhouders. Deze toegevoegde waarde zit in: uit te keren dividend, veiligheid, kwaliteit netwerk (bijvoorbeeld storingsgevoeligheid en onderhoud), klantgerichtheid (bijvoorbeeld verhelpen van storingen en adequate aanleg), laagdrempelig, partnerschap en een faciliterende rol bij de toekomstige energievoorziening (energietransitie) in een gemeente. Werkgelegenheid in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel speelt hierbij ook een rol. Indien RENDO deze toegevoegde waarde goed invult, is ook op langere termijn zelfstandigheid geborgd.

De kerntaak van RENDO is netbeheer. De financiële resultaten, omzet en uit te keren dividend zijn hier vooral op gebaseerd. Binnen de energietransitie spelen lokale en regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven (van onderop) een steeds prominentere rol. De omvang en flexibiliteit van RENDO is een uitgelezen kans om hier goed op in te spelen en onderscheidend te zijn ten opzichte van de grotere netbeheerders. De toekomstige waarde van het RENDO netwerk zit vooral in de mogelijkheden die een bestaand collectief netwerk biedt. Denk aan de invoering van groen gas, opslag van elektriciteit en nieuwe technieken die op termijn elektriciteit omzetten naar gas. Verder kan het RENDO netwerk heel goed als achtervang fungeren voor particulieren en bedrijven die in eerste instantie energie-zelfvoorzienend willen zijn (een dynamisch netwerk). Het goed gebruiken van een collectief bestaand netwerk is velen malen efficiënter en duurzamer dan het nieuw aanleggen van vele individuele systemen. Voor ‘’warmte’’ zien we overigens wel mooie voorbeelden in Coevorden en Schoonebeek als het gaat om individuele projecten.

In twee gemeenten verzorgt RENDO de distributie van elektriciteit: Steenwijkerland en Hoogeveen. De netten moeten de komende jaren verder aangepast worden aan de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan de voorspelde forse uitbreiding van het aantal zonnepanelen en het toenemende gebruik van warmtepompen. In negen gemeenten verzorgt RENDO de distributie van gas. De verwachting is reëel dat het verbruik van (aard)gas de komende decennia geleidelijk afneemt. Er zal steeds meer sprake zijn van hybride energiesystemen. RENDO heeft relatief veel gasaansluitingen, om een betere balans te verkrijgen, is het reëel om in te zetten op het vergroten van het aantal elektriciteitsaansluitingen. De verdere invoering van groen gas en het faciliteren van biomassacentrales zijn hiernaast reële speerpunten de komende jaren. De financiële resultaten van RENDO zijn in belangrijke mate afhankelijk van externe factoren. Het gaat dan allereerst over de tariefstelling door de rijksoverheid. De trend is dat de tarieven op middellange termijn enigszins dalen. Per 1 januari 2017 gelden de nieuwe Methodenbesluiten. Een ander punt betreft de afschrijvingstermijn van ons gasnet. De komende jaren komt mogelijk de discussie op gang over de versnelde afschrijving van het gasnet in verband met de afname van het verbruik van gas. Ook dit is van invloed op de financiële resultaten van RENDO.

Strategie

10puntenplan

In de vorm van een “10puntenplan” heeft RENDO in december 2015 haar strategie voor de komende jaren gepresenteerd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben de nieuwe strategie unaniem onderschreven. Samengevat behelst het “10 puntenplan” voor de komende vijf jaar het volgende:

 1. RENDO als excellente netbeheerder.
 2. RENDO als zelfstandige netbeheerder.
 3. RENDO wil het aantal elektriciteitsaansluitingen binnen haar bestand vergroten.
 4. RENDO is werkzaam in Zuid Drenthe en Noord Overijssel.
 5. RENDO wil lokale en regionale initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid goed ondersteunen.
 6. RENDO is partner van haar aandeelhoudende gemeenten.
 7. RENDO sluit met al haar aandeelhoudende gemeenten een convenant.
 8. RENDO richt zich op infrastructuur (gas, elektriciteit, warmte en glasvezel).
 9. RENDO wil haar innovatiekracht vergroten.
 10. RENDO is financieel gezond.

De komende periode wordt het “10 puntenplan” verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Alles afgewogen past de slogan ‘’Duurzaam Dichtbij’’ het beste bij RENDO.

Doelstellingen en randvoorwaarden

Het 10puntenplan is vertaald in een aantal (meetbare) strategische doelstellingen en randvoorwaarden voor de periode 2016-2020. Jaarlijks wordt dit vertaald in een jaarplan en begroting.

Benchmark
In de Benchmark met de overige netbeheerders staat RENDO minimaal op de verschillende (alle) onderdelen in de top 3. Hiermee tonen we onder meer aan dat een kleine netbeheerder flexibel kan werken, klantvriendelijk is en adequaat storingen voorkomt of verhelpt (betrouwbaar netwerk).
Financiële ratio’s ACM  RENDO blijft ruim (minimaal 15%) binnen de gestelde (alle) ratio’s van ACM.

Financiën
In 2014 is al besloten om zo snel mogelijk op een solvabiliteit van 45% uit te komen. Hiermee is een veilige marge bereikt ten opzichte van de solvabiliteitseis van ACM (40%). Doel is om op 1-1-2016 uit te komen op een solvabiliteit van 45%, vervolgens op 1-1-2017 op een solvabiliteit van 46% (15% boven norm) en op 1-1-2020 op een solvabiliteit van 48%.

Kostenreductie
Op 1-1-2020 zijn de totale interne bedrijfskosten binnen RENDO gedaald met 10% ten opzichte van 1-1-2015 Dit is een jaarlijkse reductie van 2% vanaf 1-1-2015 (geen rekening gehouden met inflatie). In de eerste helft van 2016, brengen we in beeld wat we hieronder verstaan en hoe we dit gaan doen.

Meerjarenraming
Onderhavig plan is vertaald in een Meerjarenraming, die als bijlage is bijgevoegd. Belangrijk onderdeel vormt een investeringsprogramma in het RENDO netwerk, dat enerzijds gebaseerd is op onderhoud & vervanging en anderzijds in belangrijke mate in overleg met de aandeelhoudende gemeenten wordt opgesteld.

Afstoten van activiteiten
In 2015 en 2016 worden activiteiten afgestoten die niet toegestaan zijn op grond van de Wet Stroom, niet meer passend zijn in het verlengde van een netwerkbedrijf, niet passend zijn binnen de zogenaamde ‘’plus’’ (zie verderop) of die te ver verwijderd zijn van ons werkgebied.

Dividend
De hoogte van het dividend, wordt jaarlijks begroot en vervolgens definitief bepaald naar aanleiding van het jaarverslag. Inzet is om de hoogte van het dividend over 2014 (EUR 7,5 miljoen) tot 2020 jaarlijks te kunnen uitkeren. De nieuwe Methodenbesluiten  per 1 januari 2017 zijn een belangrijke externe factor.

Scroll Up