RENDO heeft een partnerschap met haar 9 aandeelhoudende gemeenten in Drenthe en Overijssel

Corporate Governance

N.V. RENDO Holding is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht. Op de onderneming is het zogenaamde structuurregime van toepassing. In Nederland is de Corporate Governance Code verplicht gesteld voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor RENDO, dat niet beursgenoteerd is, geldt deze verplichting niet, maar wij willen waar mogelijk bij deze code aansluiten.

Goed ondernemingsbestuur en toezicht
De twee belangrijkste pijlers voor een goede Corporate Governance zijn goed ondernemingsbestuur en goed toezicht daarop. De directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het bestuur respectievelijk het toezicht. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, worden zij ondersteund door een effectief stelsel van maatregelen van risicobeheersing, interne controle en externe accountant. In reglementen en de statuten is vastgelegd hoe de directie, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich tot elkaar verhouden. De governancestructuur van RENDO is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van de vennootschap, interne reglementen, codes en regelingen.

RENDO heeft een partnerschap met haar aandeelhoudende gemeenten. Met iedere aandeelhoudende gemeente wordt afzonderlijk een overeenkomst gesloten over welke rol RENDO in de periode 2016-2020 gaat spelen bij de energietransitie in desbetreffende gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het faciliteren of participeren in duurzame projecten (op maat en meetbaar).

Aandeelhoudende gemeenten RENDO

Coevorden
Hardenberg
Hoogeveen
Meppel
Staphorst
Steenwijkerland
Westerveld
De Wolden
Zwartewaterland

Raad van Commissarissen RENDO

De heer J.E. Kielman (President commissaris)
De heer P. Adema
De heer G. Bakema
De heer D.J. Klein Essink
De heer E.S. Rijnders

Raad van Commissarissen en Commissies De Raad van Commissarissen komt zes maal per jaar bij elkaar. Daarnaast kent de Raad van Commissarissen twee commissies met haar eigen aandachtsgebied: de Audit en Risk commissie en de Remuneratiecommissie.

Statuten

De taken van de Raad van Commissarissen zijn expliciet beschreven de statuten van N.V. RENDO Holding.

Klokkenluidersregeling

De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Alle ins en outs kunt u nalezen in de Klokkenluidersregeling.

Scroll Up