RENDO heeft een partnerschap met haar 9 aandeelhoudende gemeenten
in Drenthe en Overijssel

Corporate Governance
N.V. RENDO Holding is een naamloze vennootschap volgens Nederlands recht. Op de onderneming is het zogenaamde structuurregime van toepassing. In Nederland is de Corporate Governance Code verplicht gesteld voor beursgenoteerde ondernemingen. Voor RENDO, dat niet beursgenoteerd is, geldt deze verplichting niet, maar wij willen waar mogelijk bij deze code aansluiten. In dat kader is er in 2017 een GAP-analyse gemaakt van de verschillen tussen de Corporate Governance van RENDO en de Code. In de Audit- en Risk Commissie in september en november 2017 is de Corporate Governance Code en deze analyse besproken. Uit de analyse is naar voren gekomen dat een aantal best practices minder goed aansluiten bij de omgevingsfactoren waarbinnen RENDO acteert. In deze gevallen worden afwijkingen van de Code geaccepteerd.

De Code benadrukt de verantwoordelijkheid die bedrijven hebben voor maatschappelijke aspecten van ondernemen. Dit sluit goed aan bij de strategische doelstellingen van RENDO op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en regionale verankering. RENDO heeft als doel maximale openheid en transparantie te bieden over haar organisatiestructuur, handelen, doelen en resultaten. Goed ondernemerschap en goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover) vormen de pijlers van Corporate Governance. RENDO hecht grote waarde aan goede Corporate Governance. Wij streven naar een transparante structuur, die recht doet aan de belangen van alle stakeholders. De invulling van de toepassing van de Code wordt daarom op de website van RENDO opgenomen.
Binnen het beloningsbeleid staat voorop dat de beloningsverhouding tussen bestuurder en werknemer past binnen de maatschappelijke context waarbinnen RENDO opereert.

Goed ondernemingsbestuur en toezicht
De twee belangrijkste pijlers voor een goede Corporate Governance zijn goed ondernemingsbestuur en goed toezicht daarop. De directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het bestuur respectievelijk het toezicht. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren, worden zij ondersteund door een effectief stelsel van maatregelen van risicobeheersing, interne controle en externe accountant. In reglementen en de statuten is vastgelegd hoe de directie, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich tot elkaar verhouden. De governancestructuur van RENDO is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van de vennootschap, interne reglementen, codes en regelingen.

RENDO heeft een partnerschap met haar aandeelhoudende gemeenten. Met iedere aandeelhoudende gemeente wordt afzonderlijk een overeenkomst gesloten over welke rol RENDO speelt bij de energietransitie in de desbetreffende gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het faciliteren of participeren in duurzame projecten (op maat en meetbaar).

Aandeelhoudende gemeenten
Coevorden
Hardenberg
Hoogeveen
Meppel
Staphorst
Steenwijkerland
Westerveld
De Wolden
Zwartewaterland

Raad van Commissarissen
De heer J.E. Kielman (President commissaris)
De heer P. Adema
De heer G. Bakema
De heer D.J. Klein Essink
De heer E.S. Rijnders

Raad van Commissarissen en Commissies
De Raad van Commissarissen komt zes maal per jaar bij elkaar. Daarnaast kent de Raad van Commissarissen twee commissies, de Audit en Risk commissie en de Remuneratie commissie.

Statuten
De taken van de Raad van Commissarissen zijn expliciet beschreven de statuten van N.V. RENDO Holding.

Klokkenluidersregeling
De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling te goeder trouw een vermoeden van een misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het melden daarvan. Alle ins en outs kunt u nalezen in de Klokkenluidersregeling.

Scroll Up